ОБРАТНО към сайта на адв. ЕМИЛ ПОСТАЛКОВ

Текущото правно обслужване

      Текущото правно обслужване е постоянна юридическа помощ, свързана с дейността на съответното дружество на клиента, чрез абонамент.

      Абонаметното заплащане се определя между страните, като се отчита предполагаемият и реалният обем работа. Тази форма на правна помощ се реализира посредством устни и писмени консултации, изготвяне на документи, участие в преговори и т.н. Текущото правно обслужване е предпочитано от юридически лица, чиято дейност е свързана с решаване на многообразни юридически проблеми.

      Важно е за всеки търговец или юридическо лице с нестопанска цел, е да получи своевременна и компетентна правна помощ. Това би могло най-добре да се постигне чрез формата „текущо правно обслужване”. Адвокатът се запознава с детайлите на вашата дейност и относимостта й към нормативната уредба в Република България, създава се взаимно доверие и сигурност в отношенията адвокат – клиент, а заплатената цена за правната услуга е по-ниска, отколкото ако се наеме юрисконсулт на щат или адвокат при всеки отделен случай.